Informatie

Juridisch

Op deze pagina staan alle afspraken die wij met u maken.

Disclaimer

Hoewel bij het gereedmaken van deze website de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat altijd de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd of niet meer juist is. Wij zijn dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze website.

Bepaalde verwijzingen in deze website voeren naar informatiebronnen die door derden worden bijgehouden en waarover wij geen controle hebben. Wij dragen dus ook niet de verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid of enig ander aspect van de informatie uit die bronnen.

Alle intellectuele eigendomsrechten op deze website komen uitsluitend toe aan Podotherapie Utrecht of haar toeleveranciers. Behoudens de in of krachtens de Auteurswet 1912 gestelde uitzonderingen, mag niets van deze website worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Podotherapie Utrecht.

Privacyverklaring

Algemeen
De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is de wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Met deze privacyverklaring willen wij u als patiënt informeren over de wijze waarop wij als zorgverlener omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens. Het waarom van de vastlegging, verwerking en uitwisseling van uw gegevens met andere partijen (zorgverleners en uw zorgverzekeraar) wordt hieronder nader toegelicht. Voorts informeren wij u over uw overige wettelijke privacy rechten.

Welke gegevens verwerken wij?
In het kader van onze dienstverlening verwerken wij van u de volgende persoonlijke gegevens:

• Naam, adres, geboortedatum, woonplaats, Burgerservicenummer (BSN), telefoonnummer en als u daarover beschikt uw mailadres.
• De gegevens omtrent uw gezondheid en de door ons uitgevoerde verrichtingen/levering van podotherapeutische interventie(s). Deze gegevens leggen wij vast in een medisch dossier. We nemen andere medische informatie (bijvoorbeeld informatie van uw huisarts), daarin op voor zover dit voor een goede hulpverlening aan u noodzakelijk is.
• Bij het inschakelen van andere verwerkers (bijvoorbeeld voor het berichtenverkeer voor zorgverleners) zorgen wij ervoor dat in een verwerkersovereenkomsten uw privacy-rechten worden gewaarborgd.

Waarvoor gebruiken wij u gegevens?
Als zorgaanbieders zijn we verplicht het BSN te registreren. Ook moeten we dat nummer gebruiken als we gegevens over een patiënt uitwisselen. Dit staat in de Wet gebruik Burgerservicenummer in de zorg.
• Uitwisseling van uw gegevens met andere zorgverleners (zoals bijvoorbeeld met uw huisarts) vindt, nadat u hiervoor toestemming heeft gegeven, plaats via een beveiligde verbinding.
• In geanonimiseerde vorm, en met uw toestemming, gebruiken wij uw gegevens voor ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting.
• In verband met de betaling van uw nota door de zorgverzekeraar verstrekken wij uw gegevens van de verrichte behandeling of levering van podotherapeutische interventie(s) via een beveiligde verbinding aan uw zorgverzekeraar.
• Voor een adequate zorgverlening is vereist dat we over uw medische gegevens beschikken. In verband met de behandelovereenkomst (Wet op de Geneeskundige-Behandelingsovereenkomst) die wij met u aangaan, noteren wij de gegevens omtrent uw gezondheid en de door ons uitgevoerde zorgverlening/levering van podotherapeutische interventie(s).
• Voor een audit. Eens in de vijf jaar wordt er in onze podotherapiepraktijk een externe kwaliteitscontrole uitgevoerd door externe onafhankelijke auditeurs. De auditeurs hebben een geheimhoudingsverklaring getekend. De auditeurs krijgen alleen inzage in uw dossier als u daar toestemming voor heeft verleend. Zonder deze toestemming mogen de auditeurs alleen een geanonimiseerd dossier inzien. Dat is een dossier waaruit al uw gegevens m.b.t. uw identiteit zijn verwijderd.
• Intervisie, supervisie of consultatie. In het kader van intervisie, supervisie of consultatie maakt onze podotherapiepraktijk enkel gebruik van gegevens waaruit uw identiteit niet is af te leiden.

Wat is de bewaartermijn van uw medische gegevens?
• Wij zijn wettelijk verplicht uw medische gegevens 15 jaar te bewaren.

Overige Privacyrechten
• U heeft recht op inzage, het aanpassen van gegevens en het verwijderen van gegevens
uit uw (patiënten)dossier.
• U heeft het recht om een aan ons gegeven toestemming te kunnen beperken én weer te kunnen intrekken.
• Het recht op dataportabiliteit: u heeft het recht om gegevens te kunnen meenemen en doorgeven aan een andere organisatie.
• Het recht op het indienen van klachten bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Op welke wijze beveiligen wij uw persoonsgegevens?
• Podotherapie Utrecht neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met ons via 030 - 2522723 of via ons mailadres info@podotherapie-utrecht.nl

Wij hebben onder andere de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:
• Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
• TLS (voorheen SSL) Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan zien aan de adresbalk 'https' en het hangslotje in de adresbalk.
• Alle medewerkers binnen Podotherapie Utrecht hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens.
- Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.Tevens zijn we lid bij Stichting Privacyzorg en hebben we een functionaris gegevensbescherming.

Cookiebeleid

Deze site maakt gebruik van cookies om de toegankelijkheid en gebruiksvriendelijkheid te verbeteren.

Wat is een cookie?
Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door je browser (o.a. Internet Explorer, Google Chrome, Firefox, Safari) op je harde schrijf of in het geheugen van je apparaat wordt opgeslagen. De in de cookies opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar de server teruggestuurd worden.

Google Analytics
Via deze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om inzicht te krijgen hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google nadrukkelijk niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Je IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Safe Harbor principles en is aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Recht op inzage en correctie of verwijdering van je gegevens
Het is niet mogelijk om de door Google verzamelde informatie te wijzigen of te verwijderen. Ook het opvragen van de over een individuele gebruiker vastgelegde informatie is beperkt tot de door die bedrijven beschikbaar gestelde rapportages.

Cookies in- en uitschakelen
Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van je browser. Meer informatie:

Consumentenbond - Wat zijn cookies?
Consumentenbond - Waarvoor dienen cookies?
Consumentenbond - Cookies verwijderen
Consumentenbond - Cookies uitschakelen
Cookierecht.nl
Your Online Choices - A guide to online behavioural advertising

Klachten

Ondanks dat wij je met alle zorg behandelen kan het toch voorkomen dat je niet tevreden bent. Bespreek dit in eerste instantie met je behandelend podotherapeut. Misschien past een van de andere podotherapeuten beter bij je. Indien we er samen niet uitkomen dan kun je een klacht indienen bij de Nederlandse Vereniging voor Podotherapie.